Kontakt
Esileht >  Privaatsuspoliitikad

Privaatsuspoliitikad

1. Isikuandmete kaitse kokkuvõtlikult

Üldsätted
Alljärgnevad sätted annavad kokkuvõtliku ülevaate sellest, mis toimub teie isikuandmetega, kui külastate meie kodulehte. Isikuandmed on kõik sellised andmed, mille alusel saab teie isiku tuvastada. Detailset teavet isikuandmete kaitsest saate käesoleva lõigu all toodud privaatsuspoliitikast.

Andmekogumine meie kodulehel

Kes on vastutav sellel kodulehel toimuva andmekogumise eest?
Sellel kodulehel andmete kogumist teostab kodulehe haldaja. Tema kontaktandmed leiate selle kodulehe esileheküljelt.

Kuidas me teie andmeid kogume?
Teie andmeid kogutakse näiteks nii, et te ise edastate meile oma andmed. Tegemist võib olla näiteks nende andmetega, mille olete sisestanud kontaktivormile.

Muid andmeid koguvad meie arvutisüsteemid automaatselt, kui külastate meie kodulehte. Need andmed on eelkõige tehnilised andmed (nt internetibrauser, kasutuskeskkond või lehele sisenemise kellaaeg). Nende andmete kogumine toimub automaatselt niipea, kui olete meie kodulehele siirdunud.

Millisel eesmärgil me teie andmeid kasutame?
Osa andmeid on vajalikud selleks, et tagada kodulehe probleemideta kasutamine. Teisi andmeid kasutatakse teie kasutusharjumuste analüüsiks.

Millised on teie andmetega seotud õigused?
Teil on mistahes ajal õigus saada tasuta teavet teie salvestatud isikuandmete algupära, vastuvõtja ja kasutusotstarbe kohta. Lisaks sellele on teil õigus nõuda nende andmete parandamist, juurdepääsu tõkestamist või kustutamist. Kõikides siinkohal toodud teabega ja muudes andmetega seotud küsimustes võite igal ajal meie poole pöörduda kasutades kodulehel esilehel toodud kontaktandmeid. Lisaks sellele on teil õigus esitada kaebus andmete töötlemise kohta pädevalt järelevalveasutusele.

Teil on ühtlasi õigus nõuda teatud tingimustel teie isikuandmete töötlemise piiramist. Detailset teavet nende õiguste kohta saate privaatsuspoliitika punktist „Õigus andmete töötlemise piiramiseks“.

Analüüsimisvahendid ja kolmandate isikute vahendid
Meie kodulehe külastamise põhjal hinnatakse statistiliselt teie internetikasutust. See toimub ennekõike küpsiste ja niinimetatud analüüsimisprogrammide abil. Teie internetikäitumise analüüs toimub reeglina anonüümselt, saadud andmete põhjal ei ole võimalik teie isikut tuvastada. Teil on õigus esitada vastuväiteid analüüsimisele või takistada seda teatud tööriistade kasutamata jätmisega. Detailset teavet selle kohta leiate alljärgnevast privaatsuspoliitikast.

Teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele analüüsimisele. Analüüsimisele vastuväidete esitamise kohta saate teavet käesolevast privaatsuspoliitikast.

2. Üldised juhised ja kohustuslik teave

Andmekaitse
Nende lehtede haldajad peavad teie isikuandmete kaitset väga oluliseks. Me töötleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja seadusest tulenevaid andmekaitsenõudeid ning käesoleva privaatsuspoliitika järgides.

Kui kasutate seda kodulehte, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on kõik sellised andmed, mille alusel saab teie isiku tuvastada. Käesolevas privaatsuspoliitikas on kirjeldatud, milliseid andmeid kogutakse ja milleks me neid kasutame. Siin on selgitatud, millisel eesmärgil andmete töötlemine toimub.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et interneti teel andmete edastamisel (nt e-kirjades toimuvas suhtluses) tekib turvaauke. Andmete täielikku kaitset kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik tagada.

Viide vastutavale töötlejale
Sellel kodulehel kogutud andmete vastutav töötleja on:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen

Telefon: 05204-915 0
E-post: info@hoermann.de

Vastutav töötleja on era- või juriidiline isik, kes üksi või koos teiste isikutega teeb otsuseid isikandmete (nt nimi, e-postiaadress) töötlemise eesmärkide ja vahendite kohta.

Teie poolt andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine
Mitmed andmete töötlemisega seotud toimingud on võimalikud ainult teie poolt antud selgesõnalise nõusoleku alusel. Kord antud nõusoleku võite mistahes hetkel tagasi võtta. Selleks piisab vabas vormis koostatud ja meile e-posti teel edastatud teatest. Enne nõusoleku tühistamist ning antud nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemist nõusoleku tühistamine ei mõjuta.

Õigus esitada vastuväiteid teatud juhtudel, nt otsereklaami eesmärgil (andmekaitsemääruse artikkel 21)
Kui andmete töötlemine toimub andmekaitsemääruse artikli 6 lg 1 p e või f alusel, on teil mistahes hetkel õigus teie isiklikust olukorrast tulenevatel põhjustel esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemiseks, see kehtib ka käesoleval sättel tugineva profileerimise puhul. Töötlemise aluseks olevad õiguslikud põhjendused on toodud käesolevas privaatsuspoliitikas. Kui te esitate vastuväite, siis teiega seotud isikuandmeid enam ei töödelda, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. (vastuväidete esitamine andmekaitsemääruse artikli 21 lg 1).

Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus mistahes ajal esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele sellisel eesmärgil ning see kehtib ka otseturundusega seotud profileerimise kohta. Kui esitate vastuväite, ei töödelda teie isikuandmeid enam otseturunduse eesmärgil (andmekaitsemääruse artikli 21 lg 2).

Pädevale järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus
Andmekaitsemääruse sätete rikkumise korral on andmesubjektil õigus esitada oma tavapärase asukohariigi, töökohajärgsele või eeldavata rikkumiskoha järelevalveasutusele vastavasisuline kaebus. Kaebuse esitamise õiguse kõrval kehtivad ka muud haldusõiguslikud ja kohtulike kaebuste esitamise õigused.

Õigus andmete ülekantavusele
Teil on õigus anda luba andmete, mida oleme teie nõusoleku või lepingu järgimise eesmärgil automaatselt töödelnud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus teisele töötlejale üle kandmiseks. Kui te nõuate andmete otsest ülekannet teisele vastutavale töötlejale, on see kehtiv ainult eeldusel, et andmete ülekandmine on tehniliselt võimalik.

SSL- või TLS-sertifikaadi abil krüpteerimine
Käesoleval lehel on turvalisuse tagamiseks ning konfidentsiaalse sisu, näiteks tellimuste või päringute, mille ole saatnud ainult meile kui lehekülje haldajale, ülekande kaitseks kasutatud SSL-või TLS-sertifikaadi abil krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära sellest, et brauseri aadressireal on “http://” asemel “https://” ning brauseriribal on kuvatud lukusümbol.

Kui SSL- või TLS-sertifikaadi abil krüpteerimine on aktiveeritud, ei ole kolmandatel isikutel juurdepääsu teie poolt meile edastatud andmetele.

Teavitamine, tõkestamine, kustutamine ja korrigeerimine
Teil on kehtiva seadusandluse raames õigus mistahes ajal saada tasuta teavet teie kohta salvestatud andmete, nende päritolu ja vastuvõtja ning salvestatud andmete töötlemise eesmärkide kohta ning lisaks sellele õigus neid andmeid korrigeerida, kasutamist tõkestada või nõuda andmete kustutamist. Nendes ja muudes isikuandmetega seotud küsimustes võite igal ajal meie poole pöörduda kasutades kodulehel esilehel toodud kontaktandmeid.

Õigus töötlemise piiramiseks
Teil on õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite mistahes hetkel meiega esilehel toodud kontaktandmeid kasutades ühendust võtta. Õigus andmete töötlemise piiramiseks tekib järgmistel juhtudel:

  • Kui te meie poolt salvestatud andmete õigsuse vaidlustate, on meil reeglina vaja aega, et väidet kontrollida. Teil on õigus nõuda nimetatud kontrollimise ajaks teie isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui teie isikuandmete töötlemine toimub/on toimunud ebaseaduslikult, on teil andmete töötlemise piiramise asemel õigus nõuda andmete kustutamist.
  • Kui me teie isikuandmeid enam ei vaja, teie aga vajate neid andmeid oma õiguslike nõuete kehtestamiseks, kaitsmiseks või ellu viimiseks, on teil õigus nõuda andmete kustutamise asemel teie isikuandmete töötlemise piiramist.
  • Kui te olete esitanud vastuväite andmekaitsemääruse artikli 21 lg 1 alusel, tuleb teostada teie ja meie huvide kaalumine. Seni, kui ei ole selgunud, kelle huvid teise poole huvid üles kaaluvad, on teil õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui te olete piiranud teie isikuandmete töötlemist, võib neid andmeid – olenemata nende salvestamisest – töödelda ainult teie nõusolekul või õiguslike nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või juriidilise isiku või Euroopa Liidu või liikmesriigi oluliste avalike huvide kaitse eesmärgil.

3. Andmekaitseametnik

Seaduses sätestatud andmekaitseametnik
Me oleme määranud oma ettevõttele andmekaitseametniku.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
66953 Pirmasens

E-post: datenschutz@hoermann.de

4. Andmekogumine meie kodulehel

Küpsised
Internetilehtedel kasutatakse kohati nn. küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ning ei sisalda viirusi. Küpsised on vajalikud selleks, et meie pakkumisi kasutajasõbralikumaks, efektiivsemaks ja turvalisemaks muuta. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse teie arvutisse ning mille teie brauser salvestab.

Enamik meie poolt kasutatud küpsiseid on nn. Seansiküpsised. Küpsised kustutatakse automaatselt pärast teie lehekülastuse lõppu. Muud küpsised salvestatakse teie arvutisse seniks, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauseri järgmisel külastusel tuvastada.

Võite oma brauseri selliselt seadistada, et saate iga kord, kui küpsiseid kasutatakse, vastava teavituse ning võite seda lubada ainult üksikjuhtudel, välistate küpsiste kasutamise teatud juhtudeks või täielikult või aktiveerite küpsiste automaatse kustutamise iga kord, kui sulgete brauseri. Küpsiste kasutamise deaktiveerimisel võib selle kodulehe kasutatavus olla piiratud.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtluse tagamiseks või teie poolt soovitud funktsioonide (nt ostukorv) kasutamise võimaldamiseks, salvestatakse andmekaitsemääruse artikli 6 lg 1 p f alusel. Kodulehe haldajal on õigustatud huvi salvestada küpsised oma teenuste tehniliselt rikkevaba ja optimeeritud kasutamise võimaldamiseks. Kui salvestatakse teisi küpsiseid (nt teie internetikasutuse analüüsimist võimaldavaid küpsiseid), on neid käesolevas privaatsuspoliitikas eraldi käsitletud.

Serveri logifailid
Lehekülgede haldaja kogub ja salvestab andmeid automaatselt niinimetatud serverilogi failidesse, mida teie brauser meile automaatselt edastab. Need on:

  • Brauseritüüp ja brauseriversioon
  • Kasutatud operatsioonisüsteem
  • Eelmise külastatud lehekülje URL
  • Siseneva arvuti hostinimi
  • Serveripäringu saatmise kellaaeg
  • IP-aadress

Neid andmeid ei lisata teistele andmeallikatele.

Nende andmete kogumine toimub andmekaitsemääruse artikli 6 lg 1 p f alusel. Kodulehe haldajal on õigustatud huvi tagada oma kodulehe tehniliselt veavaba ja optimeeritud kasutamine – selleks tuleb koguda serveri logifaile.

Kontaktivorm
Kui edastate meile kontaktivormi kaudu päringu, salvestame teie poolt kontaktivormi sisestatud antud isikuandmed teie päringu töötlemise ning täiendavatele küsimustele vastamise eesmärgil. Neid andmeid me ilma teie poolt antud nõusolekuta ei edasta.

Kontaktivormi sisestatud andmete töötlemine toimub seega teie poolt antud nõusoleku alusel (andmekaitsemääruse artikli 6 lg 1 p a aluse). Teil on õigus antud nõusolek mistahes ajal tagasi võtta. Selleks piisab vabas vormis koostatud ja meile e-posti teel edastatud teatest. Enne nõusoleku tühistamist ning antud nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemist nõusoleku tühistamine ei mõjuta.

Teie poolt kontaktivormi sisestatud andmed jäävad meie valdusesse seniksi, kuni nõuate nende kustutamist, võtate tagasi teie poolt salvestamiseks antud nõusoleku või kui andmete salvestamise alus muutub kehtetuks (nt pärast teie päringu menetlemise lõpetamist). Kohustavad seadusest tulenevad nõuded – nt säilitamistähtajad – jäävad kehtima.

5. Analüüsimisvahendid ja reklaam

Webtrekk
Oma veebilehtede statistiliseks analüüsiks ja pakkumiste optimeerimiseks kasutame Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berliin, tehnoloogiat (www.webtrekk.com).

Selle veebilehe kasutamise raames kogutakse ja analüüsitakse teie brauseri poolt edastatud teavet. Seda tehakse küpsiste tehnoloogia ja nii-nimetatud Pixeli abil, mis on seotud iga veebilehega. Seejuures kogutakse alljärgnevaid andmeid: päring (otsitava faili nimi), brauseri tüüp/versioon, brauseri keel, kasutatud operatsioonisüsteem, brauseri akna sisemine resolutsioon, ekraani resolutsioon, Javascripti aktiveerimine, kas Java on sisse/välja lülitatud, kas küpsised on sisse/välja lülitatud, värvisügavus, suunanud URL, IP-aadress (kogutakse ainult anonüümselt ja kustutatakse kohe pärast teie kasutamist), külastuse kellaaeg, klikid.

Vahetu isikuga seostamine on kindlasti välistatud. Sel moel kogutud andmed on mõeldud anonüümsete kasutusprofiilide loomiseks, mis moodustavad veebistatistika aluse. Webtrekki tehnoloogiate abil kogutud andmeid ei kasutata asjasse puutuva isiku poolt eraldi antud nõusolekuta, et selle veebilehe külastaja isikut tuvastada ja mingil juhul isikuandmete abil pseudonüümi kandjaga kokku viia.

Webtrekki-poolsest andmete kogumisest ja salvestamisest võib tulevikus kehtima hakkava mõjuga alati keelduda. Selleks avage palun alljärgnev link. Lingil klõpsates paigaldatakse teie andmekandjale nii-nimetatud Opt-Out ehk välistusküpsis. See küpsis kehtib 5 aastat. Palun pange tähele, et kõikide küpsiste kustutamisel arvutist kustutatakse ka see välistusküpsis, s.t kui te ei nõustu ka edaspidi anonüümse andmete kogumisega Webtrekki kaudu, siis tuleb teil välistusküpsis uuesti paigaldada. Välistusküpsis paigaldatakse brauserisse ja arvutisse. Kui te külastate meie veebilehti nii kodust kui ka töölt või erinevate brauseritega, tuleb teil välistusküpsis aktiveerida erinevates brauserites ja erinevates arvutites.